Behandling

Aspergers syndrom, ADHD mm. giv hånd

Arbejdsmæssige Problemer

Mange mennesker oplever i disse år, at de arbejdsmæssige krav er støt stigende. Vi skal være effektive, højtpræsterende og ”omstillingsparate”. Vi mødes med vedvarende krav om fleksibilitet og videreuddannelse. For mange mennesker er dette heldigvis en kilde til glæde og faglig tilfredsstillelse. Andre kan have svært ved at klare de stadigt voksende krav. Videre kan den aktuelle situation på arbejdsmarkedet medføre usikkerhed om, hvorvidt man kan beholde sit job.
Hvis du oplever:

  • Besvær med at klare de arbejdsmæssige krav, du står overfor
  • Besvær med at klare dig fagligt og socialt på dit arbejde
  • Mobning
  • Behov for støtte til at ændre arbejdsmæssig kurs/jobcoaching
  • Besvær med at få privatliv og arbejdsliv til at fungere, som du ønsker det
  • Besvær med at fastholde eller opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet

Kan det være en hjælp at tale med en psykolog. Jeg tilbyder hjælp i forhold til ovennævnte problematikker.

Aspergers syndrom & ADHD/ADD

Aspergers syndrom og opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD og ADD er udviklingsmæssige forstyrrelser. Disse forstyrrelser kan udgøre alvorlige belastninger for den ramte og dennes pårørende. Udviklingsforstyrrelser medfører besvær med at klare tilværelsens almene krav og almindelige udfordringer uden støtte.

Mennesker med Aspergers syndrom kan eksempelvis have meget svært ved at være sammen med andre mennesker, fordi de har svært ved at forstå andres tanker og følelser, og de har derfor også svært ved at aflæse andres signaler. Dette kan medføre stort besvær med at gennemføre en uddannelse eller med at begå sig på en arbejdsplads, på trods af normale begavelsesmæssige ressourcer. Mange mennesker med Aspergers syndrom kan også opleve besvær med at få venner eller en partner, selvom de måske ønsker begge dele.

På samme vis kan mennesker med en opmærksomhedsforstyrrelse have store problemer med at gennemføre en uddannelse, med at begå sig socialt og på en arbejdsplads. De kan ofte komme til at gøre uoverlagte ting, fordi deres opmærksomhedsforstyrrelse medfører et nedsat overblik og en tendens til at handle, før man tænker. Dette kan volde store problemer for dem selv og deres nærmeste.

Hvis du eller dine pårørende har brug for at tale med en psykolog om overstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Livskriser

Vi kommer alle ud for udfordringer og forandringer igennem vores liv. Det kan dreje sig om tab af arbejde, dødsfald, skilsmisse, svær sygdom eller f.eks. problemer med børnene. Nogle forandringer kan være så overvældende, at man har svært ved at fungere som hidtil. Man kommer psykisk ud af balance og får besvær med at klare hverdagens krav og forpligtelser. For nogle mennesker, kan der opstå besvær med at tilpasse sig den nye situation. I sådanne tilfælde, kan jeg som psykolog hjælpe dig med at få indblik i dine reaktioner og overblik over din situation. Du kan få mulighed for at opnå en øget forståelse for, hvad det er, der har udløst dine reaktioner og du kan få hjælp til at finde ud af at komme videre i tilværelsen.

Stress

Stress er en nødvendig og funktionel tilstand, der udløses af frigivelsen af bestemte hormoner i kroppen. Dette medfører, at vi bliver i stand til at reagere hurtigt og hensigtsmæssigt på de situationer, som har udløst stresstilstanden. Det er således meget hensigtsmæssigt, at der udløses stress, når man er lige ved at blive kørt over af en bil. Stresstilstanden kan nemlig medføre, at det bliver muligt at reagere hurtigt og forhåbentlig komme i sikkerhed. Kortvarige tilstande af stress, øger altså vores præstationsevne og er dermed funktionelt.

Mange mennesker lever i dag en tilværelse, hvor de er udsat for mange og høje krav i meget lang tid. Har man en oplevelse af, at tilværelsen stiller flere og højere krav, end man evner at indfri, opstår der en tilstand af stress, der kan være helbredsskadelig og i værste fald medføre livstruende lidelser (hjerte-karsygdomme m.v.).

Tegnene på stress kan være øget uro, irritabilitet, øget tendens til gråd, nedsat trivsel, søvnbesvær, koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer og nedsat evne til at træffe beslutninger. Kort sagt er evnen til at bevare en følelsesmæssig balance og til at klare tilværelsens almene krav stærkt nedsat.

Hvordan får du hjælp?

Samtaleterapi hos en psykolog kan give dig mulighed for at få klarhed over, hvad det er, der har udløst stress i dit liv. Du kan få hjælp til at mindske symptomerne på stress. Dette kan igen give dig ro og overblik til at finde ud af, hvad det er, der skal ændres i dit liv, således at der kommer større balance mellem dét, du kan magte og de krav, din tilværelse stiller til dig.

Pårørenderådgivning

Forskningen viser, at mennesker med psykiske problemer, udviklingsforstyrrelser eller krise- og belastningsreaktioner, har stor gavn af støtte fra deres nærmeste pårørende. Det er vigtigt, at de nærmeste omgivelser forstår, hvad der sker i og med personen, og dermed, hvad den pågældende har brug for. Også de pårørende kan have brug for hjælp og vejledning i, hvordan de på bedst mulig vis støtter deres nærmeste, der kan være ramt af vanskeligheder. For de pårørende kan det være belastende at være tæt på mennesker, der har det svært og lider. Belastningen på den ramte og de pårørende, kan medføre problemer i parforholdet og familien. Dette kan så forværre eller forstørre problemerne - en ond cirkel er skabt. For at undgå dette, kan det være givtigt at modtage rådgivning og vejledning som pårørende, både alene og sammen med den person, der har det svært.

Rådgivningens formål er at forbedre muligheden for at reagere mest hensigtsmæssigt over for den ramte person og at mindske belastningen på både de pårørende og på den, der har det svært. Jo mere åben, alle involverede kan være om dét, som er svært, des større er muligheden for at mindske belastningen.

Studie- og uddannelsesmæssige problemer

Når man påbegynder en uddannelse eller universitetsstudium ændres tilværelsen på afgørende vis. Mange unge flytter i forbindelse med uddannelsesstart fra deres hjemegn og bosætter sig i en anden by. Her skal man både finde sig til rette, finde nye venner - og starte på tilværelsen som studerende. Der stilles store faglige og sociale krav, sideløbende med at man skal finde ud af at få en hverdag til at fungere med udannelse, venner og måske arbejde ved siden af undervisningen. Det er helt almindeligt, at den nye tilværelse kan medføre både glæder og også nervøsitet og usikkerhed. De fleste kommer sig hurtigt over nervøsiteten og usikkerheden i takt med at de får venner og studiekammerater i samme situation, som de kan dele deres tanker og oplevelser med.

For nogle uddannelsessøgende kan den nye tilværelse dog give nogle vanskeligheder. Hvis du oplever besvær med at få venner og med at få kontakt med dine studiekammerater, kan der opstå følelser af ensomhed og måske mindreværd, fordi man kan føle sig udelukket fra fællesskabet.

Det kan også vise sig, at uddannelsen former sig anderledes end forventet eller at du har faglige problemer. Måske er din studieteknik eller måden, du har tilrettelagt din hverdag på ikke god for dig.

Alt dette kan medføre nedsat selvtillid og selvværd, sociale problemer, besvær med at få læst pensum og vanskeligheder med at bestå eksamen. Der kan også være tale om problemer med eksamensangst eller besvær med at få færdiggjort større opgaver til tiden.

Hvordan får du hjælp?

Ved at tale med en psykolog om dine studiemæssige problemer, kan du få en øget forståelse for, hvad det er, der ikke fungerer for dig, og du kan få hjælp til at mindske problemet, eksempelvis ved at tilegne dig en bedre studieteknik, gennem en anderledes strukturering af din hverdag og ved at få hjælp til at overvinde dine evt. sociale vanskeligheder.

Psykolog, cand. psych.

Gundi Blankschön

Jeg er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi og har mange års bred erfaring i behandling af forskellige problemstillinger.